Bạn cần tìm văn phòng với mức giá thuê hàng tháng bao nhiêu ?

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)